Zadania powiatu

Jeżeli chodzi o to, co leży w obowiązkach powiatu to wyróżnia się szereg rozmaitych zadań, które regulowane są pod względem istniejących odgórnie ustalonych przepisów prawnych. Na tejże podstawie mówi się o promocji zdrowia oraz ochronie zdrowia, publicznej edukacji, geodezji, kulturze fizycznej, turystyce, transporcie zbiorowym, ochronie zabytków, polityce prorodzinnej, systemie pieczy zastępczej i wspieraniu rodziny w świetle prawa, pomocy ludziom bezrobotnym oraz niepełnosprawnym, pomoc społeczna ubogim, administracja architektoniczno-budowlana, ochrona przeciwpowodziowa, promocja powiaty, współpraca nawiązywana z innymi instytucjami, w tym zwłaszcza pozarządowymi organizacjami, ochrona praw konsumenta, leśnictwo, rybactwo, rolnictwo, ochrona przyrody i gospodarka wodna, przeciwdziałanie bezrobociu i wiele, wiele innych zadań.

Źródło: